Dr. M. Dakshayini

Professor & Head of the Department

  • Address: Department of Information Science & Engineering
  • Email: hod.ise@bmsce.ac.in
  • Phone: +91-80-26622130
  • Ext: 132

Other Contact Details:

#NameExtension No
1Dr. M. Dakshayini3045
2Dr. H S GURUPRASAD 3046
3Dr. RADHIKA K R 3047
4Dr. R ASHOK KUMAR 3048
5Dr. P JAYAREKHA 3049
6Dr. SHEELA S V 3050
7Dr. SHAMBHAVI B R 3051
8Dr. SHUBHA RAO V3052
9K R MAMATHA3053
10SREELATHA R 3054
11NALINI M K 3056
12SINDHU K & NALINA V 3055
13PREETHA S & MAHALAKSHMI B S 3057
14RAJESHWARI K & ANITHA H M3059
15CHANDRAKALA G RAJU 3058
16Dr. ROOPA R & HARINI S3060
17GURURAJA H S & Dr. SANDEEP VARMA N 3061
18SOWMYA K S & INDRA R3062
19SHOBANA T S3067
20RASHMI R & MONISHA H M3063
21MANJULA S & PALLAVI B3068
22YOGESH N3066
23IS OFFICE - UG3064
24IS OFFICE - PG3065